ARBEJDSPROGRAM

#1 Alle har ret til det frie valg.

Alle over 18 år har ret til det frie valg. Dette vægter vi i De LokalNationale meget højt, dog skal der altid huskes på, at alle vores valg har konsekvenser, uanset hvem vi er.

#2 Aktiv dødshjælp i Danmark.

Ikke som det lette valg, men der hvor døden desværre er uundgåelig og livsforlængende behandling enten er smertefuldt eller fyldt med medicin der frarøver personen sin sidste tid.


 • Vi ønsker et landsdækkende genkendeligt symbol, som er placeret synligt i ethvert hjem, f.eks. på indgangsdøren, som fortæller om borgeren i samråd med egen læge har fravalgt hjerte-lungeredning. 

#3 Den grønne omstilling.

For at kunne nå vores mål om en reduktion på min 70% på CO2 kræver det, at der nytænkes eksempelvis når det gælder transport, forbrug og bæredygtighed. De LokalNationale lukker ikke øjnene for de klimaudfordringer verden står i og vi mener, at Danmark skal tage sin del af ansvaret lokalt som nationalt.

 • I De LokalNationale mener vi at valgplakater er en unødvendig hån overfor den klimapolitik vi ønsker at føre. Blandt andet derfor benytter vi os ikke af valgplakater.
 • Vi skal nedbringe CO2 forbruget i vores bygninger ved at spare på strømmen ved hjælp af teknologiske løsninger, tyndere isoleringsformer der er 100% bæredygtige og genanvendelige.
 • Vi skal bruge byggematerialer der er mere bæredygtige og satse mere på træbyggeri, som binder CO2 og hvor der efterfølgende bliver skabt ny skov, hvor det tidligere er blev fældet. 
 • Vi skal ikke kun satse på el, vi skal også satse på brint og biogas i transportsektoren. 

#4 Organdonation – et aktivt fravalg.

Ventelisten til et organ er alt for lang, og vores håb er at kunne redde endnu flere liv. De LokalNationale arbejder for at man fra man fylder 18 år automatisk vil være tilmeldt som organdoner med mindre man foretager et aktivt fravalg.


 • Dette gælder naturligvis kun personer over 18 år, personer som er danske statsborgere, som man kender identiteten på og som ikke har frameldt sig listen. 
 • Det er et menneskes eget frie valg at være organdonor, hvorfor familie og pårørende ikke vil kunne omstøde en sådan beslutning. 
 • Vi arbejder for at skaffe flere bloddonorer. 

#5 Danmark skal ud af EU nu.

I Danmark lever vi under dansk lov og betaler med den danske krone. De LokalNationale vil ud af EU, men er åbne overfor et samarbejde på udvalgte områder. Vi er overbevist om, at den menige dansker er i stand til at tage stilling til hvorvidt vi fortsat skal være medlem af EU. Derfor arbejder vi for en folkeafstemning i Danmark.


 • Den danske grundlov står over alle konventioner. 
 • Grænsekontrollen skal fuldt ud genetableres og gøres permanent.

#6 De ældre borgere i centrum.

De LokalNationale mener, at den ældre borger skal være centrum i sit eget liv, hjemme som på plejecenter, kommunalt som privat, med mulighed for hjælp fra pårørende og frivillige der kan og vil.


 • Arbejdet i sundhedssektoren skal gøres mere attraktivt
 • Vi arbejder for at ansætte flere unge helt ned til 13 år, som kan hjælpe i sundhedssektoren i situationer, hvor det ikke kræver faglært personale til opgaven. 

#7 Alle danske rituelle slagtninger skal forbydes.

De LokalNationale vil forbyde rituelle slagtninger i Danmark således at rituelt slagtet kød skal handles som en specialvare fra udlandet. Forbrugeren skal desuden være fuldt oplyst når de handler fødevarer. Årsagen hertil er, at man som forbruger skal have mulighed for at kunne fravælge uagtet om det måtte skyldes religiøse årsager, dyrevelfærd, afgifter eller andet. Derfor kræver De LokalNationale mærkning på al importeret rituelt slagtet kød – og ikke kun det certificerede.

#8 Frivillighed skal værdsættes.

De LokalNationale hylder frivilligheden på de frivilliges betingelser. De frivillige er en gave for f.eks. sporten, kulturlivet, de handicappede og børnene.


 • De LokalNationale mener at de frivillige aldrig må indgå som en del af bemandingen, og ikke skal stå i stedet for lønnet personale men som supplement hertil. 

#9 Styr på udlændingepolitikken.

Såfremt man ønsker at opholde sig i Danmark må man indordne sig under danske forhold og love. De LokalNationale ønsker konventionerne ophævet så alle på tålt ophold sendes til sit hjemland eller modtagerland.


 • Migranter skal kunne forsørge sig selv, men vi hjælper gerne på lige fod med øvrig arbejdssøgende eller uddannelsesparate med job eller uddannelse. 
 • Asylansøgere og flygtninge skal sendes til deres hjemland så snart det er muligt, eventuelt med forbedrede kompetencer, så de kan være med til at opbygge deres hjemland.

Opdeling af ansøgere til dansk statsborgerskab

De LokalNationale går ind for en opdeling af ansøgere til dansk statsborgerskab. Den første gruppe er ansøgere som har en ren straffeattest og som derved viser at de ønsker Danmark med det ansvar og de forpligtelser dette medfører. Den anden gruppe er dem der er blevet straffet. Dem stemmes der separat om, og gruppen kan deles yderligere op hvis Folketinget finder det nødvendigt.


De LokalNationale ønsker endvidere at man indfører et betinget statsborgerskab til dem der opfylder kravene til statsborgerskab, men som ikke har formået at holde deres straffeattest ren. Såfremt de ikke begår yderligere kriminalitet opnår de fuldt dansk statsborgerskab efter fem år. Yderligere kriminalitet i prøveperioden gør, at deres danske statsborgerskab inddrages.

Forklaring

Mange danskere, og sikkert også mange partimedlemmer af andre partier, har svært ved at acceptere en del af de ansøgere der årligt er til dansk statsborgerskab. Men da det er en helhed der stemmes om, en helhed der vedtages, er det umuligt at pege den enkelte ud. Vi husker alle sikkert sagen fra 2011 med en statsløs palæstinenser der fik dansk statsborgerskab på trods af at han var i PET’s søgelys med terrormistanke. Her ville det være formålstjeneligt at kunne sortere ham fra eller tildele et betinget statsborgerskab.

#10 Mere lokalt, mindre centralisering.

Lokalsamfundene skal i højere grad dyrkes. De LokalNationale ønsker langt mindre centralisering end tilfældet er i dag. Dette gælder bl.a. de mindre sygehuse som vi ikke ønsker skal nedlægges, men også muligheder for at virksomheder kan låne til iværksætteri uanset postnummer.


 • I tråd med det frie valg arbejder vi på at det skal gøres lettere for institutioner at vælge, hvorvidt man ønsker at være en del af fællesindkøbsaftaler eller handle lokalt med ansvar for egen økonomi.

#11 Velfærd – også for dyr.

Hvad end det handler om kæledyr eller dyr til produktion skal forholdene være i orden. De LokalNationale mener, at mishandling af dyr skal straffes hårdere end nuværende niveau. At holde dyr til produktion er i sig selv ikke et problem. Vi arbejder for at ingen dyr lider overlast eller påføres unødig smerte, derfor støtter vi en dialog mellem producenter, veterinærer og relevante organisationer.


 • Vi ønsker et mere udbredt dyrepoliti i Danmark således vi som minimum har et dyrepoliti til hver region. 

#12 Retspolitikken er vigtig.

Danmark er et retssamfund, hvor vores kriminelle handlinger har konsekvenser. De LokalNationale kæmper for strengere straffe, men ligeså vigtigt, at den nuværende lovsatte strafferamme bliver udfyldt for at sikre konsekvens.

Erstatning til varetægtsfængslede

Såfremt en anholdt ikke samarbejder med politiet i forbindelse med opklaringen, vil evt. erstatningskrav for uberettiget varetægtsfængsling, bortfalde.

Uddybning:

Vi har set sager som f.eks. “Hundeluftersagen fra Vollsmose” hvor en varetægtsfængslet i sagen, nægtede at udtale sig om de andre voldsmænd i sagen og dermed ikke bidrog til opklaringen, men endte med at få erstatning for uberettiget varetægtsfængsling da denne ikke selv kunne straffes i sagen.


De LokalNationales holdning er derfor:

Vi mener ikke at varetægtsfængslingen kan betegnes som uberettiget, og vi mener bestemt ikke den sigtede har erstatningskrav, medmindre han/hun samarbejder fuldt ud med politiet. I netop denne sag endte det med at den varetægtsfængslede fik langt større erstatning, end offeret der endte i kørestol.

Strafferammer og domstolenes udnyttelse af strafferammer

Det er nødvendigt at få skærmet straffen for vanvidsbilisme. Vi vil ikke længere se eksempler som det fra Bogense i 2020, hvor en ulykken der førte til at tre mennesker blev dræbt. Her er der en strafferamme på 8 år, §241, for den forseelse som her omfatter vanvidskørsel, spirituskørsel, undlade at yde 1.hjælp og stikke af fra ulykkesstedet. I det omtalte eksempel gav det blot 3 års fængsel og de LokalNationale vil have at man fremover udnytter langt mere af strafferammen.

Uddybning:

Årsagen til en straf køres ofte over i en debat om hvor stor effekt det har på den dømte. Der er dog også andre grunde til at der er en konsekvens bl.a. borgernes retsfølelse ved at se den dømte blive idømt en straf der rent faktisk står mål med forseelsen. Den afskrækkende effekt en straf måtte have burde også have en indvirkning på dem der er på vej ud i kriminalitet. Ligeledes vil den dømte, mens vedkommende afsoner, ikke være til fare for samfundet.

De LokalNationales holdning er derfor:

Vi er uforstående over dommernes modvilje mod at udnytte strafferammerne. Vi mener der bør ses på dette og straffes hårdere end tilfældet er i dag.

#13 Styrkelse af erhverv og turisme.

Potentialet for det private erhvervsliv og turisme i Danmark er ikke udnyttet nok. Dette skal styrkes for at øge den danske velfærd. Hvad end det gælder turismen, enkeltmandsvirksomheden eller de mellemstore virksomheder vil De LokalNationale kæmpe for, at virksomhederne skal have maksimal støtte uden unødige regler og bureaukrati.


 • Vi vil arbejde for afskaffelse af broafgifter på Storebæltsbroen. 
 • På øer, hvor der kun er færgeadgang, skal fastboende fritages for transportudgifter. 

#14 Afskaffelse af gensidig forsørgerpligt.

Familier skal ikke straffes økonomisk, hvis den ene part f.eks. bliver modtager af kontanthjælp, førtidspension eller folkepension, vi ønsker derfor afskaffelse af gensidig forsørgerpligt.

#15 Sundhedspolitik.

Sundhed skal være lige for alle. Ulighed i sundhed skal vi til livs, så alle har lige muligheder og det ikke er et spørgsmål om økonomi.


Alt for mange både unge, ældre og socialt udsatte, får ikke passet deres tænder som man bør. Dette fører til dårlig livskvalitet og kan medføre diverse følgesygdomme. Derfor bør tandlægebesøg gøres gratis.Vi ønsker et stærkt sygehusvæsen, også decentralt.


Alt for mange psykiatriske sengepladser er nedlagt igennem årene, hvilket har medført en øget risiko for personalet og det skal der laves om på.

Ved epidemi, og endnu mere i tilfælde af pandemi, er det vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens anvisninger og råd. Det er vigtigt at man hører styrelserne, og det er vigtigt at man har befolkningens opbakning. Derfor kræver De LokalNationale åbenhed. Vælger en minister, eller regeringen ikke at følge Sundhedsstyrelsens råd, skal Folketinget informeres herom, og have mulighed for at debattere begrundelsen offentligt. Love, herunder især Grundloven, skal selvfølgelig overholdes.

#16 Udenrigspolitik

Bistand og samarbejde er forbundet.

De lande som Danmark yder bistand til bør ses som samarbejdspartnere. Blokerer et modtagerland for de flygtninge/migranter som måtte være afvist i Danmark, afbryder modtagerlandet derved samarbejdet.


Uddybning:

De LokalNationale mener ikke det kan være rigtigt, at vi skal støtte lande med mange millioner, hvis de ikke respekterer os og vores land. Disse lande skal selvfølgelig modtage deres egne statsborgere uanset om det drejer sig om afviste asylansøgere eller om udviste kriminelle.


De LokalNationales holdning er derfor:

Nægter modtagerlandet at modtage deres egne statsborgere indstilles støtten indtil landet igen ønsker samarbejde. Perioden hvor samarbejdet har været indstillet modregnes i støtten, således at en årlig støtte vil medføre en halvering, hvis samarbejdet er indstillet i seks måneder.